Vision Forum på Svenska

Här hittar ni beskrivning av Vision Forums verksamhet på svenska. Om ni har frågor kan ni även skriva till Rudi Heinrichsen på 'info (at) visionforum.eu.'
* Vision Forums praktiska erfarenhet av konstproduktion, curation och entreprenörskap.

Vision Forum har sedan 2009 erbjudit tjänster till universitet, forskningsinstitutioner, museer, gallerier och ideella konstorganisationer inom fältet konst, curation med fokus på tvärvetenskapliga och interdisciplinära projekt. Verksamheten har vuxit ur den ideella organisation Förening Curatorial Mutiny som sedan 2001 erbjudit liknande tjänster. Detta ger organisationen god dokumenterad praktisk erfarenhet av konstproduktion, curation och entreprenörskap. Dessutom finns i Vision Forums ledning, lärare och bland gästlärare en mycket gedigen erfarenhet av inom de tre efterfrågade områdena.

Vision Forums personal har en solid konstnärlig kompetens. Våra lärare och gästlärare utgörs av aktiva konstnärer och curatorer inom bildkonstområdet som har väldokumenterad erfarenhet inom konstproduktion, utställningsmakande samt är ofta specialiserade på experimentella, gränsöverskridande och interdisciplinära verksamheter. Vision Forums personal och gästlärare har även publicerat texter i viktiga forum om konst, kultur och närliggande kulturyttringar. Vi har sålunda även en stor kunskap när det gäller konstteori och den filosofiska diskursen som är kopplad till konstnärlig teori och närliggande filosofiska fält.


* Projektledarkompetens i Vision Forum

Vision Forum har startat och drivit ett stort antal internationella projekt och har gedigen erfarenhet och kunskap att arrangera konstnärliga projekt samt att finna extern finansiering som kommer studenterna tillgodo.

Vi driver för närvarande ett dussintaltal större internationella projekt och ett tjugotal mindre lokala och nationella projekt där studenter ingår som en integrerad del. Dessutom arrangerar Vision Forum två seminarier per år i samarbete med KSM och Östsam, vilket kommer många studenter på LiU tillgodo. Vid dessa evenemang samarbetar vi även med lokala institutioner som Norrköpings konstmuseum, Arbetets museum, Verkstad och Visualiseringscenter C, vilket betyder ett viktigt internationellt och kulturellt tillskott och närvaro i regionen.

Vision Forum erbjuder studenterna projekt där de, under lärares översyn, skapar sin egen projektledarkompetens. Denna arbetsmetod bygger på att Vision Forums personal och gästlärare har god projektledarkompetens inom de relevanta fälten. Lärare och gästlärare har sålunda stor erfarenhet att leda stora internationella projekt, leda grupper av konstnärer och studenter, samt att finansiera, markandsföra och dokumentera dessa projekt.
* Vision Forums tillgång till ett internationellt nätverk

Att skapa internationella kontakter är relativt enkelt. Det som är svårt är att underhålla dem. Vision Forum är väl positionerat i internationella nätverk – inom såväl inom konst, forskning och utbildning. Dessa bygger på mångårigt arbete av vår huvudlärare Per Hüttner och våra gästlärare. Studenterna får tillgång till att arbeta med ledande akademiska och konstnärliga institutioner. Men de har även ett ansvar att vårda de kontakter som har etablerats under lång tid. Vision Forums lärare och gästlärare bor och arbetar i Stockholm, Paris, London och Rio de Janeiro och har extensiva internationella nätverk som kommer studenterna till godo.

Vision Forum har genomfört utställningar, föreläsningar, performances och sociala evenemang med Tate Britain och Tate Modern i London; MACRO i Rom; Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris och Palais de Tokyo i Paris; UCCA, Mingshen Museum och Rockbund museum i Kina. Vi har även arbetat med akademiska institutioner som Karolinska institutet i Stockholm, Donders Institute i Nijmegen, Max Planck institut i Göttingen och Mount Sinai School of Medicine i New York. Vision Forum producerar publikationer som dokumenterar verksamheten. Dessa distribueras internationellt vilket betyder att studenternas produktioner blir synliga och aktiveras i dessa nätverk och dokumenteras för framtiden och skapar nya nätverk och utvecklar existerande.* Handledningskompetens inom Vision Forum

Vision Forum har erbjudit tjänster till olika utbildningsinstitutioner i Sverige, Europa och Asien sedan 2009. Organisation har vuxit ur den ideella organisation Förening Curatorial Mutiny som sedan 2001 erbjudit akademisk handledning och skapat internationella möten och projekt. Dessutom finns både bland Vision Forums ledning, lärare samt bland gästlärare så mycket stor erfarenhet av handledning vid ledande akademiska institutioner i många viktiga europeiska, amerikanska, asiatiska och australiensiska institutioner.

Per Hüttner som är huvudlärare på Vision Forum sitter dessutom i skolstyrelsen för Institut de beaux arts de Besançon i Frankrike och arbetar kontinuerligt med doktorander bl.a. i Stockholm, London och Paris.*Administrativ kompetens i Vision Forum

Vision Forum har lång erfarenhet att hantera och samordna budget, söka extern finansiering, administrera och redovisa arbete, budget och resultat i enlighet med det regelverk som gäller. Vi har även lång erfarenhet att arbeta med personal och att vara i konstant dialog med dem så att både studenter, lärare och gästlärare växer i sitt arbete.

Vision Forum har fått stöd från en rad regionala, nationella och internationella organisationer. Att arbeta med prestigefyllda institutioner ställer höga krav på att verksamheten genomsyras av transparens och tydlighet.

Vision Forum har även kompetens och erfarenhet att administrera studenternas arbete och förbereda dessa för bedömning och examination av formella kursgivare enligt de rutiner som finns på KSM, LiU och andra institutioner.

Vision Forum ser att en grundläggande förståelse och kompetens om administration är av yttersta vikt för unga kreatörer, vilket betyder att vi överlåter ett visst administrativt ansvar till studenterna och att vi ger dem grundläggande undervisning i administration. Denna arbetsmetod bygger på att det finns en solid administrativ erfarenhet inom organisationen som kan delges studenterna, något som personal och lärare hos oss har.
* Erfarenhet av arbete och undervisning på svenska, engelska och franska inom det konstnärliga området på grund- och påbyggnadsnivå inom Vision Forum.

Det blir allt viktigare för unga kreatörer att läsa, tala och skriva ett andra och tredje språk väl, samt att få erfarenhet av olika internationella kontexter. Vision Forum låter svenska studenter delta i dynamiska multikulturella situationer och låter europeiska studenter komma till Sverige. Det är sålunda viktigt att undervisning i viss mån sker på andra platser och på andra språk.

Vision Forums huvudlärare, Per Hüttner har arbetat vid engelska, amerikanska och kanadensiska konstskolor sedan 1997, svenska konsthögskolor sedan 1998 och vid franska konstskolor sedan 2004 (samtliga på grund och masternivå). Han har dessutom publicerat ett stort antal texter och publikationer på engelska och svenska. Våra gästlärare har väldokumenterad erfarenhet att arbeta på svenska, engelska och franska på olika internationella lärosäten och flera gästlärare har doktorerat i konst och/eller närliggande områden. Våra lärare arbetar och/ eller har arbetat som lärare och gästlärare på viktiga universitet och konsthögskolor i Sverige, Frankrike, England, USA, Australien på grund, påbyggnadsnivå och doktorandnivå. Våra gästlärare är dessutom utbildade på engelskspråkig- och i vissa fall franskspråkig utbildning.

Vision Forum har även ett mycket gott akademiskt nätverk, vilket betyder att vi kan plocka in kompetens från ledande universitet och forskningsinstitutioner i Europa, USA, Asien, Sydamerika eller Australien om så behövs.
* Hur Vision Forum ser på hur konstproduktionens olika roller interagerar.

Den nationella och internationella konstscenen visar kontinuerligt upp en större komplexitet. Dessutom gör dagens politiska och ekonomiska klimat att det även blir svårare att överleva som kulturproducent. Men dessa förutsättningar gör även att det finns en större valfrihet hur en karriär i konst- och kulturvärlden kan formas. Vision Forums förbereder studenter och unga kreatörer för denna komplexa yrkesmässiga situation. Vi driver i dagsläget ett dussintal större internationella projekt och ett femtontal mindre nationella och regionala konstprojekt. Dessa projekt är främst praktiska, men inkorporerar även teoretiska aspekter både i planering och genomförande. Projekten planeras och realiseras i samarbete med museer, gallerier, curatorer, konstkritiker och i vissa fall i samarbete med forskare i humaniora och/eller inom vetenskap.

Vision Forum erbjuder de deltagande studenterna praktiska och reella situationer där beställare, kreatör och curator samarbetar och förhandlar i en situation som ger studenten de erfarenheter som den behöver för att agera i en praktisk och yrkesmässig situation. Projekten ger studenterna möjlighet att växa och utvecklas i den roll de väljer.

Vision Forums regionala, nationella och internationella nätverk betyder även att gästlärare kan bjudas in för kortare eller längre dialoger för att ge studenterna den handledning som krävs för att genomföra sitt projekt. I samband med att gästlärare bjuds in genomför Vision Forum ofta föreläsningar som kommer LiU, dess personal och övriga studenter till gagn.* Hur Vision Forum ser på rumsligt gestaltande samverkar med den samtida konstpraktiken.

Den ovan nämnda komplexiteten i dagens kulturvärld, ställer höga krav på de nyutexaminerade studenterna och att de förstår hur man arbetar i det konstnärliga rummet oavsett om det är reellt (traditionell utställning), linjärt (t.ex. film och performance) eller digitalt/virtuellt. För att möta denna situation har Vision Forum i samarbete med lärare och ledning på KSM utvecklat en unik arbetsmetod där gränserna mellan traditionell utställning, film, performance och digital presentation interagerar intimt.

Vi erbjuder, inom ramen för projektet, de deltagande studenterna praktiska och reella situationer där beställare, kreatör och curator samarbetar. Detta betyder att studenterna både får praktiskt och teoretisk handledning och träning i rumsgestaltning, utställningsmakande. De får även möjlighet att arbeta med kunniga aktörer från samtidskonstens internationella arenor, så att de ständigt befinner sig i en visionär och framåtblickande verksamhet av hög kvalitet.

Vision Forum driver även forskningsprojekt som bryter ny mark för hur utställningen kan hitta nya former och ny publik. Detta garanterar att studenterna både får möta ledande aktörer inom olika fält och själva utveckla nya vägar för sin egen kreativa aktivitet i dialog med specialister i fältet.* Hur Vision Forum ser att konstpraktiken samspelar med en global utveckling, det vill säga internationaliseras, och praktiseras gränslöst såväl innehållsmässigt som fysiskt och tekniskt. 


Dagens globaliserade konstarenor är nära länkade till olika digitala tekniker vilket gör att information och idéer sprids med en stor hastighet. En kreatör i Östergötland kan sålunda ha mer gemensamt med en kollega i Jakarta, än sin studentkamrat. Vision Forum konst- och forskningsprojekt är utvalda och/eller skapade i en gränsöverskridande anda där olika genrer och discipliner möts. Projekten inkorporerar även medvetet nya media och nya tekniker för att möjliggöra största möjliga internationella närvaro och dialog. Projekten utgör även en del av komplexa internationella nätverk vilket gör att vi kan erbjuda studenter verktyg att hitta likasinnade även om de befinner sig på andra sidan jorden.

Vision Forums lärare och gästlärare bor och arbetar i Stockholm, Paris, Amsterdam, London och Rio de Janeiro och har extensiva internationella nätverk som kommer studenterna till godo. Vision Forums publikationer, möten, workshops och filmproduktioner skapar möjligheter för studenterna att även möta ledande aktörer inom en mängd kulturella och akademiska fält. Detta ger studenterna möjlighet att utveckla sin verksamhet internationellt.
* Hur ett tvärmedialt perspektiv är en del av Vision Forums arbete. 


Vision Forum arbetar tvärmedialt först genom användande av nya media i undervisning, presentation och kommunikation. Vi integrerar ständigt mer nätbaserad kommunikation och presentationsverktyg i vår verksamhet. Vi arbetar dessutom med teknisk personal som utvecklar både grafiska och digitala verktyg för gränsöverskridande verksamhet. Men vi använder även dessa nya medier för att låta olika genrer och discipliner mötas inom vårt arbete. Detta betyder att bildkonstnärer, musiker, filmare, författare, teaterkreatörer, dansare, arkitekter, designers och andra kreatörer samarbetar i gemensamma projekt.

Genom att Vision Forum arbetar med sina egna filmproduktioner och utvecklar web-sajter med rörlig bild, får studenterna tillgång till ett internationellt nätverk där en mängd media möts och samexisterar. Vi arbetar aktivt för att dessa produktioner i så stor utsträckning som möjligt skall visas inom ramen för utställningar, performances, workshops, festivaler eller webbaserade events eller plattformar snarare än att stanna i en akademisk kontext. Vision Forums extensiva internationella nätverk har gjort att vi varit framgångsrika med att implementera detta under de sista åren. Nya samarbetsavtal och mer extern finansiering gör att Vision Forum kommer att bli ännu bättre positionerat för att utveckla det tvärmedial arbetet inom de närmaste åren, samt att studenterna kommer att kunna få nya plattformer för att visa sina tvärmedial projekt.*Hur Vision Forum delger Reell produktion och deltagande i utställningsverksamheten och dess olika delar för sina medlemmar.


Vision Forum arbetsmetod fungerar både akademiskt och praktiskt. Vi ser samtliga media som olika former av utställning. Detta arbete utgår från vår huvudlärare, Per Hüttners långa erfarenhet med konstproduktion. Genom denna gedigna kunskap har vi kunnat genomföra projekt med många internationellt framstående akademiska institutioner och konstplattformar. Men vi har även ett gott nätverk lokalt och nationellt, vilket skapar goda möjligheter för studenterna av redovisa sitt arbete såväl lokalt, som nationellt och internationellt.

Vision Forum driver sedan 2011 Vision Forum Film. Detta betyder att vi kan erbjuda studenterna arbete med internationella filmproduktioner. Vi arbetar aktivt för att dessa skall kunna inkorporeras i tvärmediala produktioner där den rörliga bilden, ljud, och performance ingår som en viktig del i arbetet. Vi har under 2012 skapat samarbetsavtal med David Roberts Foundation i London och den fransk-brasilianska organisationen Anahata (och genom dem universitet i Rio de Janeiro) för att stärka vår position inom utställningsmedia, tvärmedial produktion och interdisciplinärt arbete.

Vision Forum är dagsläget bättre positionerade än någonsin för erbjuda studenterna reell produktion och deltagande i utställningsverksamheten och dess olika delar från förberedelse till dokumentation.

Långsiktighet är ett av Vision Forums honnörsord. Vår arbetsmetod ger de studerande utrymme för att utveckla sin konstnärliga verksamhet på ett sådant sätt att de kan växa under en längre tid. Vi erbjuder sålunda en unik kontinuitet där studenterna ständigt växa vidare i organisationen. Denna arbetsmetod har utvecklats speciellt i dialog med KSM, ISAK och Östsam.

Dessutom finns det en stor geografisk och professionell spridning bland de kreatörer som är knutna till Vision Forum. Vi samarbetar med professionella som utför ett mycket avancerat konstnärligt, akademiskt och vetenskapligt arbete. Dessa professionella söker inspiration i nätverket och speciellt bland unga kreatörer för att bibehålla sin visionära kraft. Vi skapar sålunda broar mellan vision och erfarenhet. Denna unika strategi låter studenten bygga egen meritering i dialog med mer erfarna kollegor. Vi strävar att utveckla studentens individualitet, så att han/hon kan dra nytta av denna för att bygga en meningsfull yrkessituation och ett rikt liv.

Våra studenter har hittills lyckats mycket väl med sina konstnärliga och kreativa karriärer. Dessutom är det mycket glädjande att våra studenter som sökt sig till närliggande kulturella näringar tillika nått stora framgångar i andra kreativa och digitala verksamheter. Vi kan även se att de som sökt anställning lyckas väl inom dessa näringar och de som arbetar freelance också generellt varit mycket framgångsrika.* Hur Vision Forum arbetar på olika inom- och utomeuropeiska konstarenor.

Vision Forum fokuserar främst på samarbete med Europeiska partners. Vi har genomfört projekt från Umeå i norr till Aten i söder och från Kiev i öst till Porto i väster. Men organisationen har även mycket goda kontakter i Asien, Nord och Sydamerika samt i Australien. Detta betyder att vi kan erbjuda studenterna att samarbeta med kreatörer och forskare från i stort sett hela världen. Organisationen har speciell kompetens i samarbete med Kina där vi arbetat med ett stort antal mycket ansedda institutioner som Mingshen Museum, Rockbund Museum, OCAT och UCCA.

Vi arbetar i dagsläget främst på att utveckla samarbete i Brasilien. Men vi förbereder tillika projekt i Japan och söker att utnyttja de förändringar som sker i mellanöstern för att fördjupa en demokratiskapande verksamhet denna region.